IT-arkitektur

En sammanfattning av området IT-arkitektur med hänvisning till länkar, kurser, litteratur, rådgivning., ...

Det senaste decenniet har området IT arkitektur seglat upp som ett specialområde inom datasystemutveckling. Ett delvis överlappande område är verksamhetsarkitektur.

Under denna rubrik finner du material och artiklar från IT plans verksamhet inom området .

Med arkitektur avses struktur och de principer som styr systemets utformning. Till IT-arkitektur räknar vi både systemets funktioner ur ett nyttjandeperspektiv och dess tekniska utformning.

IT plan har under många år aktivt arbetat med arkitekturfrågor i alla faser av ett IT-systems livscykel. Ett resultat av detta arbete är kursen Certifierad IT-arkitekt som erbjuds via Dataföreningen och som under 10 år letts av Lars Wiktorin. Se mer om denna kurs under rubriken Utbildning eller på Dataföreningen Kompetens webplats

Lars Wiktorin är ansvarig för arkitektur inom IT plan.

Varför IT-arkitektur?

Varför och när bör man intressera sig för ett datasystems arkitektur?

Vad är IT-arkitektur?

Arkitektrollen

Vad ingår i ett arkitekturarbete?

Arkitekturprocessen

                      Kravhantering

Arkitekturgranskning och arkitekturvärdering

Några metoder för att granska och bedöma arkitekturer                    

Utbildning

Kan man utbilda sig till IT-arkitekt? Vad innehåller en sådan utbildning?

Certifierad IT-arkitekt

Kortare seminarier

Våra tjänster

Varför IT-arkitektur?

Ett framgångsrikt IT-system är

 • väl anpassat till verksamheten,
 • stöder användarna i deras dagliga uppgifter
 • lätt att anpassa till nya verksamhetskrav

I dessa egenskaper ryms både lämplighet med avseende på funktioner, tillgänglighet och prestanda samt mindre uppenbara egenskaper som exempelvis tillförlitlighet, förändringsbarhet och säkerhet. Brister hos funktioner kan relativt lätt kompenseras i efterhand men det är betydligt svårare att sent i utvecklingen bygga in förändringsbarhet eller tillförlitlighet. Dessa egenskaper är resultat av tidiga val av konstruktionsprinciper och systemstruktur. Omvänt är det egenskaper av denna typ som styr arkitekturvalet. Ett väl genomfört arkitekturarbete är därför grunden för ett lyckat systembygge.

Till start på arkitektur

Vad är IT-arkitektur?

Det är lätt att ta till liknelser med byggnadsarkitektur när man skall beskriva ett datasystems uppbyggnad. Men faktum är att det kan leda tanken fel (däremot kan husbyggnad användas som analogi för att beskriva olika roller). Arkitekturen hos ett datasystem kan beskrivas med olika modeller (begreppsmodell, klassmodell, flödesmodell, etc.) men det är mycket svårt att urskilja arkitekturen i det färdiga systemet. Det är därför bättre att prata om arkitekturbeskrivningar, som är olika vyer av den bakomliggande arkitekturen.

Några sätt att karaktärisera arkitektur

 • Arkitektur handlar om struktur och samverkan.
 • En arkitektur är utformad för att stödja eller förhindra ett beteende.
 • Principer och metoder för att ta fram en arkitektur (visst är detta något av en cirkeldefinition)

Med arkitektur avses struktur och de principer som styr systemets utformning. Till IT-arkitektur räknar vi både systemets funktioner ur ett nyttjandeperspektiv och dess tekniska utformning.

En ofta citerad definition av arkitektur är följande från IEEE:

"The fundamental organisation of a system embodied in its components, their relationships to each other, and to the environment, and the principles guiding its design and evolution."

(IEEE Std. 1471-2000 IEEE Recommended Practice for Architectural Description of Software Intensive Systems)

Fler definitioner på hittar du här

Till start på arkitektur

Arkitektrollen

Arkitektens roll är föremål för många tolkningar. Förutom den mer allmänna rollen som IT-arkitekt finns otaliga förslag på specialiseringar. På engelska används termen "software architect" som tyvärr också har en varierad uttolkning.

På senare tid har Sverigesektionen av International Association for Software Architects (IASA) tagit fram ett förslag som föreslår fyra roller. Detta förslag är trots alla sina brister ett steg framåt för att tydliggöra områdets omfång.

De roller som IASA definierar är:

 • Enterprisearkitekt
 • Verksamhetsarkitekt
 • Lösningsarkitekt
 • Mjukvaruarkitekt

Se mer på IASA roller.

Till start på arkitektur

 

Vad ingår i ett arkitekturarbete

Varje (IT-)system har en livscykel. Den omfattar hela kedjan från idé via konstruktion, drift, vidareutveckling till avveckling. Beroende på var i kedjan systemet befinner sig så varierar arkitekturarbetet i omfattning och inriktning.

Faserna i en arkitekturlivscykel är:

 • Idéfas, förstudie
  • Att ta fram en övergripande beskrivning som visar hur de kvalitativa kraven skall stödjas
  • Validering och verifiering
  • Prototyper
 • Detaljutformning av arkitekturen
  • Principer för konstruktion
 • Förvaltning
 • Vidareutveckling
 • Avveckling

Till start på arkitektur

 

Kravhantering

Ett krav är en önskvärd egenskap eller funktion hos ett IT-system.

Vanligen skiljer man på krav som rör produktens/systemets funktionssätt och krav som rör dess mer kvalitativa egenskaper som t ex tillförlitlighet och säkerhet. Dessa senare egenskapskrav brukar ibland sammanfattas under rubriken ”icke funktionella krav” eller ”kvalitativa krav”. I engelskspråkig litteratur används även benämningen ”attribute requirements” för egenskapskraven.

Det är egenskapskraven som styr utformningen av en systemarkitektur på alla dess nivåer. Exempel på egenskapskrav är

Standarden ISO 9126 anger att en produkts kvalitet skall bedömas efter följande sex huvudrubriker. Ett appendix i standarden innehåller en modell för hur dessa kan tolkas genom att komplettera med ett antal underavdelningar per rubrik (i fri översättning):

1.    Funktion: lämplighet, korrekthet, samverkan, överensstämmelse med standard, säkerhet

2.    Tillförlitlighet: mognad, feltolerans, återgång (efter fel), tillgänglighet

3.    Användbarhet: begriplighet, inlärningskrav, handhavande

4.    Effektivitet: tidsaspekter (t ex prestanda), resurskrav (t ex skalbarhet)

5.    Underhållsbarhet: analyserbarhet, modifierbarhet, konfigurerbarhet, provningsbarhet

6.    Flyttbarhet: anpassningsbarhet, installationskrav, överensstämmelse med standard, ersättningsbarhet

Det är inte alla som påverkar arkitekturen. Användbarhet är t ex inte arkitekturdrivande. Vidare är några observerbara när systemet körs medan andra kan observeras först i samband med förvaltning. Exempel på den senare kategorin är modifierbarhet.

Kravhanteringen omfattar ett antal aktiviteter:

 • Insamling
 • Dokumentation
 • Prioritering
 • Verifiering och validering
 • Förvaltning

Mer om kravhantering

Till start på arkitektur

 

Arkitekturgranskning och arkitekturvärdering

Hur vet man att en arkitektur är bra?

En sak är att ta fram en arkitektur en helt annan är att uttala sig om dess egenskaper i en driftsituation. Vi ställer stora krav på att konstruktörer av broar, bilar etc, skall kunna förutsäga slutprodukternas egenskaper medan vi inte har motsvarande krav på vare sig IT-arkitekter eller IT-arkitektur. Området arkitekturvärdering är jämfört med traditionella ingenjörsområden relativt outvecklat. Men det finns ett antal praktiskt användbara metoder för arkitekturvärdering.

Det när kraven som styr valet av arkitektur. Utan en väl genomarbetad kravbild att jämföra med så duger vilken arkitektur som helst.

Metoder för arkitekturvärdering

Att värdera en arkitektur innebär att bedöma hur väl en arkitektur uppfyller det krav som ställs på den. Frågan är egentligen "kommer ett system konstruerat med en given arkitektur att fungera som avsett?"

Det finns flera metoder att värdera en arkitektur. Från enkla (i meningen kostnads- och tidssnåla) granskningar till mer omfattande scenariobaserade metoder. Några exempel är:

 • Software Architecure Assessment (Jan Bosch, http://www.cs.rug.nl/~bosch). Utgår från en rangordnad egenskapslista och formulerar ett antal "tänk om"-scenarier som sedan analyseras m a p konsekvenser
 • Software Architecture Assessment Method (SAAM) från Software Engineering Institute (SEI) är scenariobaserad
 • The Architecture Tradeoff analysis Method (ATAM) från SEI är en vidareutveckling av SAAM.  http://www.sei.cmu.edu/ata/ata_method.html  
 • Quality Attribute Workshops (QAW) är en förenklad anlaysmetod från SEI. Arkitekturen värderas genom att man tar fram ett antal testfall http://www.sei.cmu.edu/ata/products_services/qaw.html

Den slutliga bedömningen av om arkitekturen håller kommer först när systemet går i drift. Förutom de skrivbordsorienterade värderingar, som beskrivs i metoderna ovan, skall man inte bortse från möjligheten att arbeta med simuleringar och prototyper. Detta är mer resurskrävande än rena granskningar men kan å andra sidan vara väl värt ansträngningen för att får en mer säker bedömning av kritiska systemegenskaper.

Till start på arkitektur

 

Utbildning

Kan man utbilda sig till arkitekt?

En sammanfattning av två enkäter till elever i kursen certifierad IT-arkitekt

Certifierad IT arkitekt

Kursen Certifierad IT-arkitekt ges av Dataföreningen Kompetens AB. Den omfattar sex avsnitt om två dagar vardera fördelade med en månads mellanrum. Kursen innehåller en blandning av teori och praktik. Målgruppen är personer med gedigen yrkeserfarenhet som har behov av fortbildning. I kursen ingår mindre redovisningsuppgifter samt ett längre projektarbete. Lars Wiktorin har från start våren 1999 till 2008 ansvarat för denna kurs.

Kursen täcker bl a följande områden:

 • Introduktion till området
 • IT-arkitektur, begrepp och principer
 • Komponenter och distribuerade system
 • Mönster och stilar
 • Funktions- och egenskapskrav
 • Verksamhetsnära arkitektur
 • Tekniska typarkitekturer
 • Att ta fram och bedöma arkitektur, ett systematiskt arbetssätt
 • Integration och tjänster
 • Test
 • Lönsamhetsbedömning
 • Standardisering

Kursen startade våren 1999 och har till våren 2009 genomförts i 31 öppna och 7 interna fulltecknade kursomgångar. Arrangör Dataföreningen Kompetens.

För mer information se DF Kompetens - arkitektur 

Till start på arkitektur

IT arkitektur - översikt

IT arkitektur, vad, varför och hur?

En översikt för dem som arbetar med eller i nära anslutning till IT-arkitekter.

Kursen omfattar två-tre dagar. Den visar på betydelsen av arkitektur för att skapa resurseffektiva och användbara IT-system och vilken roll IT-arkitekten spelar under i detta arbete. Målet är att förmedla en förståelse för området som en grund för att kunna bedöma behov och omfattning av arkitekturarbete i den egna IT-verksamheten.

Se kursplan. (pdf)

Till start på arkitektur

Våra tjänster

IT plan arbetar med arkitektur inom följande områden

 • Kravhantering (insamling, dokumentation, granskning, prioritering)
 • Arkitekturutformning. Omfattar även modellering.
 • Arkitekturvärdering och arkitekturgranskning
 • Mentoring och coaching. Stöd vid introduktion av arkitekturbaserat arbete
 • Komponentbaserad utveckling
 • Metodval, anpassning och införande
 • Situationsanpassad utbildning

Lars Wiktorin, som är sammanhållande för arkitektur, har lång erfarenhet av dessa områden både från stora och små projekt och i varierande roller.

Till start på arkitektur